284931_KTM 500 EXC-F 2020

271070_150 EXC TPI 2020
284921_KTM 450 EXC-F SIXDAYS 2020
284939_KTM 150 EXC 2020